counselling
psychodynamiek
Consult
PDconsult ondersteunt bij het maken van de juiste keuze en begeleidt de implementatie.

"Echte ontwikkeling kent alleen maar een begin"

Wij bieden u de gelegenheid bewust te worden van de samenwerkingspatronen die spelen in uw organisatie.
U leert patronen te herkennen in samenwerking en krijgt inzichten in de het krachtenveld dat deze patronen in
stand houden. Daardoor bent u beter in staat strategische keuzes te maken zodat uw organisatie effectiever
en efficiënter kan opereren en medewerkers met plezier aan het werk zijn. Wij helpen bij de analyse van de
samenwerkingscultuur van uw organisatie en het effect daarvan op het primaire proces.

Iedere organisatie is anders, iedere leidinggevende heeft zijn eigen stijl met eigen doelen, wensen en
belangen. Een standaard traject neerzetten zou onrecht doen aan de eigenheid van u en uw organisatie. In
overleg met de adviseurs van PDconsult bepaald u zelf de intensiteit en tempo van uw traject. We beseffen
dat daarnaast organisaties willen weten waar ze aan beginnen. Daarvoor is een basistraject ontwikkeld. Dit
traject bestaat uit:

1. Managementbegeleiding
In een viertal (evaluatieve) bijeenkomsten wordt met het management gewerkt aan de onderlinge afstemming
m.b.t. de aansturing van de organisatie.
Leidraad voor de afstemming is het primaire proces:
• de kern van het werk en haar opbrengsten,
• het afstemmen met de huidige en gewenste organisatiecultuur
• en de vertaling ervan in de dagelijkse praktijk, inclusief de consequenties voor de rol.

Voortvloeiend uit deze afstemming en met voortschrijdend inzicht wordt met de teamleiding gewerkt aan de
ontwikkeling van de onderlinge samenwerking binnen het team, de professionele houding en vaardigheden
van de medewerkers. De achterliggende gedachte hierbij is dat de totstandkoming van een duidelijk werkkader
randvoorwaardelijk werkt (veiligheid door grenzen) bij de verbetering van onderlinge samenwerking.

2. Teambegeleiding
D.m.v. een viertal bijeenkomsten wordt met het team gewerkt aan de ontwikkeling van de professionele
samenwerkingscultuur.  Het doel hiervan is: 
• creëren van persoonlijke- en teamveiligheid
• delen van verwachtingen en teleurstellingen en successen t.a.v. de organisatiecultuur
• vergroten van inzichten m.b.t. patronen t.a.v. teamprocessen en defensies
• heroriëntatie t.a.v. het samenwerkingsproces gekoppeld aan het primaire proces. Hoe kan de samenwerking
geoptimaliseerd worden inclusief de acceptatie van de hiërarchische lijn.

3. Individuele begeleiding (facultatief / in overleg met de teamleiding)
De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een of meerdere (maximaal drie)
individuele coachingsgesprekken met de begeleiders. Dit gebeurt op vrijwillige basis en heeft tot doel om de
medewerkers te helpen bij hun persoonlijke ontwikkelingsproces, binnen de kaders van de in gang gezette
teamontwikkeling.

Werkwijze
PDconsult werkt met het principe dat mensen zowel een bewust als een onbewust deel hebben van waaruit ze
denken en doen. Tijdens het traject wordt gewerkt met zowel de bewuste als onbewuste processen. Iemand
kan de oorzaak van iets niet weten maar onbewust is de ervaring, het gevoel bij een gebeurtenis, opgeslagen.
Tijdens het traject wordt contact gemaakt met die onbewuste kennis. De adviseurs begeleiden de deelnemers
in het vinden en inzetten van diens eigen oplossingsvermogen en kracht. Met nadruk moet gesteld worden dat
het hier niet gaat over een vorm van therapie. Alle activiteiten zijn uiteindelijk gericht om de deelnemers als
professionals zo goed mogelijk te laten functioneren binnen de context van de organisatie en in verbinding
met het primaire proces.
Hierbij wordt telkens uitgegaan van rol - zelf - context:
• zelf: wie ben ik? Welke drempels ervaar ik, welke ambities sturen mij?
• context: in welke organisatie werk ik? Wat is de situatie, wat is de taak?
• rol: welke rol heb ik, wat is mijn verantwoordelijkheid, wat is mijn positie?
opleiding
consult
coaching
info@pdconsult.nl
p  s  y  c  h  o  d  y  n  a  m  i  s  c  h    c  o  n  s  u  l  t
home
contact
diensten